ประเภทผู้แนะนำการลงทุน

1.ผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน (CAPITAL MARKET INVESTMENT CONSULTANT) (ผู้แนะนำหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า)

2.ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (SECURITIES INVESTMENT CONSULTANT)

3.ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารหนี้ (DEBT INSTRUMENT INVESTMENT CONSULTANT)

4.ผู้แนะนำการลงทุนด้านกองทุน (FUND INVESTMENT CONSULTANT)

5.ผู้แนะนำการลงทุนด้านตราสารทุน (EQUITY INVESTMENT CONSULTANT)

6.ผู้แนะนำการลงทุน ด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (DERIVATIVES INVESTMENT CONSULTANT)

7.ผู้แนะนำการลงทุนด้านโลหะมีค่า* (PRECIOUS METALINVESTMENT)

*แนะนำได้เฉพาะกองทุนรวมทองคำ (ยกเว้นกองทุนรวมทองคำซับซ้อน) กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ และ สัญญาฯ ที่จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า

ประเภทของการลงทุน

 

ประเภทธุรกรรมที่ผู้แนะนำการลงทุน สามารถให้คำแนะนำได้

หมายเหตุ : ผู้แนะนำโลหะมีค่า สามารถทำธุรกรรมได้เฉพาะ – กองทุนรวมทองคำ (ยกเว้นกองทุนรวมทองคำซับซ้อน) กองทุนรวมอีทีเอฟทองคำ – สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่จำกัดเฉพาะโลหะมีค่า

หลักทรัพย์ หมายถึง ตราสารทุน

ตราสารหนี้กองทุน ตราสารทุน หมายถึง หุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ตราสารหนี้ หมายถึง ตราสารหนี้ทุกประเภท เช่นหุ้นกู้และพันธบัตร

กองทุน หมายถึง กองทุนรวมทุกประเภท กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

โลหะมีค่า หมายถึง ทองคำ เงิน และแพลทินัม

ที่มา: สำนักงาน ก.ล.ต.