Home รายละเอียดคอร์ส
Single License
Refresh Course
รายชื่อวิทยากร
 • 1

  วันที่ 28 พ.ค. 59

  1) ตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ เรื่อง Fintech: Changing the Way We Save and Invest
  2) ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ เรื่อง REIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
  3) ดร.ชาติชาย มีสุขโข, CFP เรื่อง Application of Behavioral Finance to Asset Allocation

 • 2

  วันที่ 29 พ.ค. 59

  1) ดร.ลัษมณ อรรถาพิช เรื่อง เศรษฐกิจไทยในวันนี้และอนาคต
  2) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงาน ก.ล.ต. เรื่อง กรณีศึกษาการปฏิบัติงานของผู้แนะนำการลงทุนที่เข้าข่ายการกระทำผิดข้อบังคับสำนักงาน ก.ล.ต. และเพิ่มเติมกฏระเบียบที่เปลี่ยนแปลง