หน้าแรก วิทยากร ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์
ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์ผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
staff2

       จบการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอาจารย์และวิทยากรรับเชิญสอนเรื่องการเงินการลงทุน ตลอดจนอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาต IC, DL, IP, IBA, CISAและ CFP ให้แก่มหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ และเอกชนต่างๆ หลายแห่ง นอกจากนี้ยังเป็นคอลัมนิสต์เขียนบทความด้านการเงินในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร เช่น หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการ, SME ชี้ช่องรวย เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ และกรรมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญเช่น CISA, CFP, กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ SMEs, และหลักสูตรของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเกริก
ดร. ธนัยวงศ์ ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการหลายฉบับเกี่ยวกับกองทุนรวม, หลักทรัพย์ต่างๆ, ETF และการบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ บทความเรื่อง “ตลาดหลักทรัพย์ในโตเกียว (TSE)” ได้รับรางวัลอันดับ 2 โครงการ TPA Writer จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และงานวิจัยเรื่อง “The Effects of Macroeconomic Variables on The Southeast Asian Stock Markets: Indonesia, Malaysia, The Philippines, and Thailand” ตีพิมพ์ใน Journal of Global Business Review และยังได้รับการยอมรับว่าเป็นวิทยากรที่มีความรู้หลากหลายและบรรยายได้อย่างสนุกสนาน รวมถึงมีจิตอาสา เช่นการเป็นอาสาสมัครโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ และเขียนหนังสืออักษรเบรลล์ “การเงินส่วนบุคคลสำหรับผู้พิการทางสายตา” ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย รวมถึงการพัฒนาโปรแกรมการแจกจ่ายถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ปี พ.ศ. 2555 ของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทยตามพระดำริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาอีกด้วย

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ประสบการณ์การทำงาน
  • อาจารย์และวิทยากรรับเชิญสอนเรื่องการเงินการลงทุน ตลอดจนอบรมเพื่อเตรียมสอบใบอนุญาต
  • คอลัมนิสต์เขียนบทความด้านการเงิน
  • ผู้ดำเนินรายการวิทยุ และกรรมการร่วมพัฒนาหลักสูตรที่สำคัญเช่น CISA, CFP