หน้าแรก วิทยากร นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์
นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จำกัด
nipapun_cropped

       ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงทางการเงิน ตั้งแต่เป็นนักวางแผนทางการเงิน ให้กับบุคคลและ SME เป็นโค้ชทางสายการเงิน รวมทั้งยังทำรายการทีวี เช่น Wealth DIY ช่อง Now 26 หัวใจเศรฐฐี ช่อง Amarin TV และนักเขียน เช่น หนังสือเปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน

ประวัติการศึกษา
  • ปริญญาโท วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี วิศวเคมี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์การทำงาน
  • วิศวกรวางแผน บมจ.ปตท.สผ.
  • ผู้จัดการแผนกวางแผนธุรกิจ กลุ่มธุรกิจพลังงาน บมจ. โทรีเซนไทย
  • เอเย็นต์ซี่กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.ปตท.สผ.
  • กรรมการฝ่ายลงทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.