หน้าแรก วิทยากร พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFP
พิชญา ซุ่นทรัพย์ CFPคุณพิชญา มีงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงานเขียนบทความในหัวข้อเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับวารสารหลายฉบับ
พิชญา_edit

       คุณพิชญา มีประสบการณ์ทำงานในด้านพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ การสื่อสารองค์กร และพัฒนาผลิตภัณฑ์กองทุนรวม ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ปัจจุบันเป็นนักวางแผนการเงินอิสระ ขึ้นทะเบียนนักวางแผนการเงิน CFP โดยมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนการลงทุน โดยให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการเงินให้กับบุคคลทั่วไป นิติบุคคล รวมถึงการบรรยายให้ความรู้ด้านการวางแผนการเงินแก่พนักงานในองค์กรต่างๆ
คุณพิชญา มีงานเขียนหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และงานเขียนบทความในหัวข้อเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลให้กับวารสารหลายฉบับ

ประวัติการศึกษา
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และระดับชั้นปริญญาโท MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)