กรณีไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ตามเงื่อนไขระยะเวลาภายใน 2 ปี

กรณีไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต IC License ตามเงื่อนไข 2 ปี แต่ใบอนุญาตหมดอายุไม่เกิน 5 ปี สำหรับผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน รายเดิม ที่ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตฯตามกำหนด หากต้องการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตฯ ใหม่อีกครั้งต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher course) 15 ชั่วโมง ต่อเนื่องทุก 2 ปี หากไม่ได้อบรมต่อเนื่องจะต้องอบรมหลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) 30 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน ใหม่ โดยต้องยื่นขออนุญาตฯ  ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ใบอนุญาตครั้งก่อนสิ้นสุดลง ดังนี้
รายละเอียดตามประกาศศูนย์ส่งเสริมฯ ที่ พช. 033/2556 (ลิ้ง http://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/un_refresh.pdf)

หมายเหตุ หลักสูตรเตรียมความรู้ (full course) คือ หลักสูตรใดฯ ที่ได้รับอนุมัติให้สามารถนับจำนวนชั่วโมงเพื่อการต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Refresher course) โดยจำนวนชั่วโมงสะสมไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง (ตามประกาศ พช. 033/2556) ทั้งนี้เนื้อหาต้องครอบคลุมเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำของเนื้อหาแต่ละประเภทใบอนุญาตฯ (ตามประกาศกลธ.8/2557) และผ่านการทดสอบแบบวัดความรู้หลังการอบรม (Post Test) 60% ขึ้นไป

กรณีที่ ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน หรือ IC License หมดอายุเกิน 5 ปี ต้องสอบเพื่อขอใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนใหม่

ที่มา http://goo.gl/IQw5nS