ผู้แนะนำการลงทุนคือใคร ?

ผู้แนะนำการลงทุน หรือ Investment Consultant เรียกสั้นๆ ว่า IC

        ผู้ที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำการลงทุนแก่นักลงทุน ซึ่งได้แก่ การติดต่อเพื่อชักชวนให้มีการลงทุน หรือให้คำแนะนำเพื่อการซื้อขายหรือลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน (อาทิ หุ้น พันธัตร กองทุนรวม หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ) โดยไม่มีการวางแผนหรือการวิเคราะห์การลงทุนประกอบการให้คำแนะนำ

ผู้แนะนำการลงทุน

Screen Shot 2559-10-31 at 2.54.20 AM

ลักษณะงาน

        IC มีหน้าที่ติดต่อกับนักลงทุนโดยตรง เริ่มจากการให้ความรู้กับผู้สนใจลงทุน เมื่อลูกค้าตอบรับก็จะเข้าสู่การเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ การดูแลและให้คำแนะนำการลงทุน ตลอดจนส่งคำสั่งซื้อขายให้กับลูกค้า

        โดยแต่ละวันผู้แนะนำการลงทุน จะต้องติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยการอ่านข่าว ติดตามงบการเงินและ บทวิเคราะห์ฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำแนะนำกับลูกค้า รวมถึงติดตามการเคลื่อนไหวของหุ้นรายหลักทรัพย์ของลูกค้า และสามารถตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้นถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาด รวมถึงการติดตามดูแลภาพรวมพอร์ตการลงทุนของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

        นอกจากการแนะนำจากข้อมูลการลงทุนแล้ว IC ยังต้องศึกษาข้อมูลของลูกค้าแต่ะละคนว่ามีวัตถุประสงค์ในด้านผลตอบแทนการลงทุน และสไตล์การลงทุนอย่างไร เช่น ต้องการเก็งกำไร หรือรอรับเงินปันผล ต้องการลงทุนระยะสั้นหรือยาว หรือต้องการลงทุนเฉพาะเจาะจงหุ้นขนาดใหญ่ สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางในการให้คำแนะนำอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น

        ทั้งนี้สิ่งสำคัญที่สุดในการทำหน้าที่ของ IC คือ การหาจังหวะและโอกาสในการลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่ดีและสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า

Cr. ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย