เรามาทำความรู้จักกับการต่ออายุ Investment Consultant License กันครับ

1. การอบรมต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน หรือเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน เข้าอบรม หรือเข้าร่วมกิจกรรม หรือศึกษาเพิ่มเติม ในหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. หรือ TSI ยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่งจำนวน 15 ชั่วโมง ต่อเนื่องทุก 2 ปี ทั้งนี้จำนวนชั่วโมง และเนื้อหาต้องครอบคลุมเกณฑ์ชั่วโมงขั้นต่ำของเนื้อหาแต่ละประเภทใบอนุญาตฯ ตามเกณฑ์ดังนี้

ขอบเขตเนื้อหาในการอนุมัติหลักสูตรการอบรมทบทวนความรู้ (Refresher Course) ตามประกาศศูนย์ส่งเสริม (พช. 001-2557) (เป็นลิงก์เนื้อหาแยกออกมา http://www.set.or.th/professional/Download/licence/ic_ex/tsi_001_2557.pdf)

1.1 ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ผ่านการอบรมหลักสูตรทบทวนความรู้ (Refresher Course) เพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ 15 ชั่วโมง กับสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ จาก TSI โดยสถาบันอบรมที่ได้รับอนุญาตฯ จะส่งข้อมูลผู้ผ่านการอบรม เพื่อต่ออายุไปยังฐานข้อมูลของสำนักงาน ก.ล.ต.

1.2 ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ผ่านการอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยสถาบันฝึกอบรมต่างประเทศที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องยื่นขอต่ออายุฯ (Auto Accredit) ได้แก่

– CFA Institute

– Global Association of Risk Professional

– Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. หรือ Planning Standards

โดยผู้ผ่านการอบรมต้องยื่นผ่านระบบ TSI CAS เพื่อขออนุมัติหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ กับ TSI จำนวน 15 ชั่วโมง

1.3 ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ การเป็นวิทยากร / อาจารย์ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตเนื้อหาสำหรับต่ออายุใบอนุญาตฯ โดยต้องยื่นผ่านระบบ TSI CAS เพื่อขออนุมัติหลักสูตรเพื่อต่ออายุใบอนุญาตฯ กับ TSI จำนวน 15 ชั่วโมง

2. ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับได้แก่ สอบผ่าน CISA หรือ CFA ที่ระดับสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลา 2 ปีปฏิทินที่จะต้องเข้าต่ออายุ สามารถใช้ผลสอบ “ผ่าน” มายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ โดยนักวิเคราะห์การลงทุน และ/หรือผู้แนะนำการลงทุน และ/หรือผู้วางแผนการลงทุน ไม่ต้องเข้าอบรมใดๆ เพิ่มเติม

3.ผู้แนะนำการลงทุน / นักวิเคราะห์การลงทุน และผู้วางแผนการลงทุน ที่ได้รับความเห็นชอบโดยสภาพการเป็นผู้บริหารของบริษัทหลักทรัพย์ การเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จะได้รับต่ออายุการให้ความเห็นชอบหากขณะที่ขอต่ออายุการให้ความเห็นชอบยังดำรงสถานภาพดังกล่าว

วิธีการต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุน (Single License)

การต่อออายุใบอนุญาตฯ ให้ดำเนินการผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงาน ก.ล.ต. และชำระค่าธรรมเนียม + Vat = 1,070 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมกรณีผู้แนะนำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 15 ธันวาคมของปีที่สิ้นสุดอายุ

ที่มา http://goo.gl/dhZLlG