Single License คืออะไร? ใครที่ต้องมี ?

Untitled-1

Single License คืออะไร ?

Single License หรือ หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์” เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ขายหลักทรัพย์ ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน)

ใช้ทำอะไรได้บ้าง?

สามารถแนะนำหรือขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น กองทุนรวม ตราสารหนี้ ตราสารทุน(หุ้น) และที่กำลังมาแรงในตอนนี้คือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Link)

อาชีพไหนบ้างที่จะต้องมี Single license ?

งานในธนาคาร เช่น ซื้อขายกองทุนและหลักทรัพย์ งานที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น โบรคเกอร์ แนะนำการซื้อขายหุ้น, ตราสารหนี้ ,ขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน งานประเภทผู้แนะนำการลงทุน / นักวางแผนทางการเงิน งานที่เกี่ยวกับ ก.ล.ต.  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คปภ. แบงค์ชาติ  กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประกันสังคม ตัวแทนประกันชีวิต

ทำไมต้องต่ออายุ Single license ?

Single license เมื่อขึ้นทะเบียนกับ ก.ล.ต. จะมีอายุ 2 ปี เมื่อหมดอายุแล้วจะต้องต่ออายุใบอนุญาต หากไม่ต่ออายุภายใน 5 ปี จะต้องสอบและขึ้นทะเบียนใหม่