นิภาพันธ์ พูนเสถียรทรัพย์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จำกัด

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการบริษัท โปรฟิต โปรเฟสชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงทางการเงิน ตั้งแต่เป็นนักวางแผนทางการเงิน ให้กับบุคคลและ SME เป็นโค้ชทางสายการเงิน รวมทั้งยังทำรายการทีวี เช่น Wealth DIY ช่อง Now 26 หัวใจเศรฐฐี ช่อง Amarin TV และนักเขียน เช่น หนังสือเปลี่ยนชีวิตสู่ความมั่งคั่งด้วยการวางแผนการเงิน

   ประวัติการศึกษา

   ปริญญาโท วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   ปริญญาตรี วิศวเคมี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง

   ประสบการณ์การทำงาน

   วิศวกรวางแผน บมจ.ปตท.สผ.
   ผู้จัดการแผนกวางแผนธุรกิจ กลุ่มธุรกิจพลังงาน บมจ. โทรีเซนไทย
   เอเย็นต์ซี่กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ บมจ.ปตท.สผ.
   กรรมการฝ่ายลงทุน สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท.