SAU IC Refresher
เราให้คุณได้มากกว่า...

   ความรู้ที่ใช้ได้จริง

มากกว่าความรู้ คือความรู้ที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เมื่อทุกสิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้ เป็นสิ่งที่คุณนำไปใช้งานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   มุมมองใหม่

มอบประสบการณ์ให้คุณได้เรียนรู้มุมมองใหม่ๆ ของการลงทุนในวันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อัพเดทตัวเองให้พร้อมกับทิศทางการจัดการการเงินและการลงทุนที่กำลังจะเปลี่ยนไป

   ลึกและรอบด้าน

เมื่อความรู้เชิงลึกอย่างเดียวอาจไม่ครอบคลุม และความรู้กว้างๆ อาจทำให้รายละเอียดที่ต้องรู้ขาดหาย คอร์สเรียนนี้จึงจัดสรรความรู้ในเนื้อหาที่คุณควรรู้ทั้งลึกและรอบด้านไว้อย่างลงตัวเหมาะสม

   สีสันความสนุก

ลืมภาพการนั่งฟังสัมมนาและคอร์สเรียนเนื้อหาน่าเบื่อไปได้เลย เพราะ SAU IC Refresher จะเปลี่ยนการเรียนของคุณให้มีสีสัน ด้วยหัวข้อความรู้ที่น่าสนใจ ทันยุคสมัย และที่สำคัญที่สุดคือ ประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตการทำงาน

   สะดวก

ไม่ต้องกลัวรถติด ไม่ต้องหงุดหงิดกับการหาที่จอด ด้วยสถานที่อบรมที่ติด BTS ให้การเดินทางของคุณมาอบรมสะดวก สบายกว่าใคร

   คุ้มค่า

ไม่ใช่รายจ่าย แต่คือการลงทุน…ด้วยคอร์สต่ออายุใบอนุญาต ที่มอบความรู้ให้คุณเก็บเกี่ยวเพื่อนำไปใช้ประโยชน์จริงได้อย่างเต็มที่

   ด้วยวิทยากรมืออาชีพระดับประเทศ

     มั่นใจได้ในทุกความรู้ที่คุณจะได้รับ


วิทยากร
พบกับหัวข้ออบรมน่าสนใจมากมาย วันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 25-26 ก.ค. 63

   

Updates แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสําหรับผู้มีหน้าที่รายงาน

สิงหพล พลสิงห์

   

Module 1 : “ตราสารหนี้” ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

   

Module 1 : “กองทุนรวม” ที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อน

ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®

   

Migration Module 2 : สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®

   

Advanced Option Strategies

ธนภัทร ธนิชานนท์

หมายเหตุ: หัวข้ออบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


กำหนดการอบรม

กำหนดการอบรมต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์
โดย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

   
วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2563 
   ณ ห้องประกายเพชร ชั้น 2 โรงแรมเอเชีย

วันเสาร์ที่ 25 ก.ค. 63

เวลา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

8:30-9:00        
ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
9:00-12:00       Updates แนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสําหรับผู้มีหน้าที่รายงาน
• เจตนารมณ์ / ความหมาย ของกฎหมายฟอกเงิน
• มาตรการตามกฎหมาย
• องค์ประกอบความผิดฐานฟอกเงิน
• ความผิดมูลฐาน
• ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิด
• การกํากับ ตรวจสอบ ผู้มีหน้าที่รายงานการทําธุรกรรม
• หน้าที่ของผู้มีหน้าที่รายงาน / บทกําหนดโทษ

สิงหพล พลสิงห์
หัวหน้าฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานและกฎหมาย
บริษัทแอ๊ดวานซ์ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

12:00-13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00     - ยังไม่ระบุ ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®
นักวางแผนการเงิน และ 
ผู้ก่อตั้ง CMSK Wealth & Academy
16:00-19:00       - ยังไม่ระบุ
ดร.ชาติชาย มีสุขโข CFP®
นักวางแผนการเงิน และ 
ผู้ก่อตั้ง CMSK Wealth & Academy

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างเวลา 10:30 -10:45 น. และ 15:50-16:10 น.

วันอาทิตย์ที่ 26 ก.ค. 63

เวลา

หัวข้อการอบรม

วิทยากร

8:30-9:00 ลงทะเบียน
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
9:00-12:00 - ยังไม่ระบุ เสาวนีย์ พงษ์เสนีย์ CFP®
นักวางแผนการเงินและ
วิทยากรฝึกอบรมสถาบันการเงิน

12:00-13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-16.00 Advanced Option Strategies
• เพิ่มความหลากหลายในการลงทุนด้วยสเปรด (Spread Trading)
- Call spread / Put spread
- Vertical spread / Horizontal spread
• กลยุทธ์ทำกำไรจากความผันผวนของภาวะตลาด (Volatility Trading)
- High Volatile: Long Straddle / Strangle 
- Low volatile: Short Straddle / Strangle
- Trending: Strip / Strap
• กลยุทธ์การสร้างรายได้ประจำด้วยออปชัน (Income Strategies)
- Covered call / Naked put / Income Spread Trading 
• กลยุทธ์สำหรับการปกป้องพอร์ตการลงทุนในหุ้น 
- Protective put / Collar
• ทางการเลือกลงทุนด้วยอนุพันธ์จากต่างประเทศ
- ผลิตภัณฑ์ฟิวเจอร์สต่างประเทศที่น่าสนใจ เช่น VIX, BTC
- กองทุน ETF, ETN ที่น่าสนใจ เช่น Bull 3X, Bear 3X

ธนภัทร ธนิชานนท์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
16:00-16:40 พิธีกรแจ้งกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตและผู้อบรมทำแบบทดสอบและแบบประเมินหลังการอบรม
• ทำ Post Test 30 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก
• ทำแบบประเมิน

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

หมายเหตุ: รับประทานอาหารว่างเวลา 10:30 -10:45 น. และ 14:30-14:45 น.


ขั้นตอนการสมัครอบรม

   กรอกข้อมูล

ลงทะเบียนด้านล่าง ราคา 4,590บ. เมื่อสมัครและชำระภายใน 30 มิถุนายน 2563

   โอนเงิน

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 1910-178-829

   หลักฐาน

มาที่ ictraining@sau.ac.th
ภายใน 30 มิถุนายน 2563

กรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียน สอบถามที่นั่ง โทร. 096-8144603 ค่ะ 


ความรู้เกี่ยวกับ IC License

ผู้แนะนำการลงทุนคือใคร ?

   31 พ.ค. 2559

Single License คืออะไร? ใครที่ต้องมี ?

   30 พ.ค. 2559

ต้องทำอย่างไรหากไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนภายใน 2 ปี

   28 พ.ค. 2559

เรามาทำความรู้จักกับการต่ออายุ Investment Consultant License

   27 พ.ค. 2559

ประเภทผู้แนะนำการลงทุน

   26 พ.ค. 2559

หลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนคืออะไร

   25 พ.ค. 2559